Avís legal

De conformitat amb l'article 1O de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de "Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI)", posem al seu coneixement la següent informació : L’Agència de Promoció de Ciutat [d'ara endavant l’Agència], és el titular del portal web www.experienciesreus.cat, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a: C/ de Sant Joan, 27- 43201 REUS, NIF P9312504E, és l'encarregada de la gestió i funcionament del lloc web esmentat anteriorment. Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l'adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònica infoturisme@reuscultura.cat.

CONCEPTE D'USUARI.

La utilització del lloc web atribueix la condició d'Usuari, en el mateix moment en que I'Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, I'Usuari ha de llegir atentament el present Avis Legal en cadascuna de les ocasions en que es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES "LINKS".

L’Agència no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posa a disposició per tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i l’Agència no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la web de www.experienciesreus.cat, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'us o mal ús d'un vincle, tant en connectar al lloc web www.experienciesreus.cat com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix lloc Web.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT.

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines Web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica es poden incorpor canvis a la informació continguda.
També s'adverteix que els continguts d'aquesta web, tenen la finalitat d'informar i mantenir el contacte amb vostè, enviar-li informació dels nostres serveis, segons el previst en el present avis legal i la resta de textos legals del present lloc web.

INFORMACIÓ SOBRE L'EXEMPCIÓ DE TOTA RESPONSABILITAT DERIVADA D'UNA FALLADA TÈCNICA I DE CONTINGUT.

L’Agència declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, l’Agència no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d'aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. L’agència no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d'errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que l’Agència realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d'incidents. En cas que l'Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol deis "websites", es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

1. L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de l’Agència.
2. Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de l’Agència que, en tot cas, hauran de fer referència explicita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de l’Agència.
3. Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per l’Agència . En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.
4. Excepte autorització expressa de l’Agència, no es permet l'enllaç a "pàgines finals", el "frame" i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o "home page" www.reusunaescapadagenial.cat
5. Els signes distintius (marques, noms comercials) de l’Agència, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de l’Agència de Promoció de Ciutat.